Tasulise koduteenuse hinna kehtestamine


TARTU LINNAVALITSUS
SOTSIAAL-JA TERVISHOIUOSAKOND
OTSUS

Tartu

04.11.2016 nr 0-16-0082

Päevakeskus Kalda tasulise koduteenuse hinna
kehtestamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tartu Linnavalitsuse 26. novembri 2013. a määruse nr 19 „Volituste andmine linnavalitsuse osakonna juhatajale osakonna haldusalas tegutseva linnavalitsuse hallatava asutuse teenuse hinna kehtestamiseks“, Tartu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna juhtaja

otsustab:

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2017. a Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Päevakeskus Kalda tasulise koduteenuse tunnihinnaks 6,00 eurot.

2. Tunnistada kehtetuks 31. jaanuari 2013. a Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna korraldus nr 128 „Päevakeskus Kalda tasulise koduteenuse hinna kehtestamine“.

3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

4. Otsus jõustub 1. jaanuar 2017.

/allkirjastatud digitaalselt/
Sirje Kree
Sotsiaal-ja tervishoiuosakonna juhataja