Päevakeskus Kalda

  1. aastal küsitleti koduteenusele tagasisidet 340 koduteenuse saajalt. 330 teenuse saajat olid teenusega rahul ja rahul ei olnud 10 teenuse saajat.

Rahulolu osas tõi valdav enamus teenusesaajaid  välja hooldustöötajate hooliva ja toetava suhtumise. Tagasiside  küsimustikus vastati, et neile pakub turvatunnet teadmine, et hooldustöötaja tuleb ja nad ei ole jäetud üksi ning ka nende sugulastel on palju turvalisem ja rahulikum. Lisati, et hooldustöötajad ei ole ükskõiksed, tunnevad huvi teenuse saaja probleemide vastu ja on professionaalsed.  Professionaalsust tõsteti esile just isikuabi osutamisel. Teenuse saajad kiitsid ka abistamist raviasutuse külastamisel ja toidukaupadega varustamisel.

Tagasiside küsimustikus said teenuse saajad teha ettepanekuid ja soove koduteenusele – olemasolevatele teenustele lisaks soovitakse  juuksuriteenust; hooldustöötajaga koos kaupluse külastamist, teenuse saaja  kaupluste sooduskaarti kasutamist hooldustöötaja poolt, eramute juures lume lükkamist ja aias puulehtede koristamist, kõnniteede puhastamist, akende pesemist, elamispinna suurpuhastust, riiete triikimist, aiast õunte korjamist.

Rahulolematuse põhjused olid  – hooldustöötaja kiirustab,  teenindamine liiga lühikese ajaga ehk väike maht, pidev hooldustöötaja vahetumine, koristamise asemel soovitakse  suurpuhastus, üldine rahulolematus nii koduteenuse lepingu  kui ka korraldusega (soovitakse kindlat hooldustöötajat).

Aastal 2023 jooksul osutati koduteenust 648  erinevale Tartu linna kodanikule, neist 503 olid naised ja 145 mehed.

Aasta 2023 jooksul sõlmiti 150 uut koduteenuse lepingut.  Koduteenuse leping lõppes 133  teenuse saajaga. Lepingu lõppemise põhjuseks oli 70 teenuse saaja elama asumine sotsiaalhoolekandeasutusse (hooldekodu jms). 15 teenuse saajat lõpetasid lepingu omal soovil. Surma tõttu lõppes leping 48 korral.

Koduteenuse saajad soo ja vanuse järgi 2023 aastal
Vanuserühm Rea
nr
Mehed Naised Kokku
18–49 01 6 2 8
50–64 02 25 20 45
65–74 03 39 54 93
75–84 04 33 184 217
85+ 05 42 243 285
Kokku 06 145 503 648

Hingehoidja teenust kasutas 2023 aasta jooksul 46 koduteenuse saajat, neist mehi oli 10 ja naisi 36. Hingehoidja külastas teenuse saajaid 264 korral.

Hingehoidja teenuse saajad soo ja vanuse järgi 2023 aastal
Vanuserühm Rea
nr
Mehed Naised Kokku
18–49 01 0 0 0
50–64 02 1 2 3
65–74 03 2 4 6
75–84 04 3 14 17
85+ 05 4 16 20
Kokku 06 10 36 46

Seisuga 31.12.2023 oli koduteenusel 517 Tartu linna kodanikku.

Huviring

Eakate vaba aja sisustamiseks töötas 2023. a asutuses 11 huviringi: 

1) Käsitööring (kudumine, heegeldamine, viltimine, decoupage tehnika) – käsitööring toimus üks kord nädalas 2 tundi, ringis 7 osalejat. Ringi juhendas huvijuht.

2) Seeniortantsuring – ringis tantsivad tantsurühm „Kalda“ kaks korda nädalas 1 tund, grupis 11 osalejat. Ringi juhendas huvijuht.

3) Male- ja kabering – ring toimus üks kord nädalas ja kestis terve päev, grupis 25 osalejat. Lisaks toimusid kabe-ja maleturniirid, ringi viis läbi vabatahtlik.

4) Koroonaring – ring toimus üks kord nädalas, grupis 7 osalejat. Ringis käiake koos vabatahtlikkuse alusel.

5) Nahkehistööring – ring toimus kaks korda nädalas, grupis 10 osalejat. Ringi juhendas 0.25 koormusega hooldustöötaja.

6) Ajuharjutused eesti keelne grupp – ring toimus üks kord nädalas, grupis 4 osalejat. Ringi juhendas huvijuht.

7) Ajuharjutused vene keelne grupp – ring toimus üks kord nädalas, grupis 5 osalejat. Ringi juhendas huvijuht.

8) Istumistantsuring – ring toimus kaks korda nädalas, grupis 30 osalejat. Ringi juhendas huvijuht.

9) Hommikune võimlemine – ring toimus kaks korda nädalas, grupis 13 osalejat. Ringi juhendas vabatahtlik.

10) Maaliring – toimus üks kord nädalas, grupis 3 osalejat.

11) Ühislaulmine – toimus üks kord kuus, grupis 7 osalejat.

Käsitööringide näitus toimus  detsembrikuus, kus oli välja pandud käsitöö- ja nahkehistöö esemed. Kontserte korraldati 4 korral ja osa võttis kokku hinnanguliselt 120 külastajat. Toimus üks terviseloeng, osales 20 külastajat. Loenguid toimus 5 korral, kokku osales 80 külastajat. Seeniortantsurühm Kalda esines hooldekeskuses Eluringikeskus 2023. aasta novembrikuus. 

Huvitegevuse aasta lõpetati jõulupeoga, kus esines muusik Ülle Kool ja Esta Ruusmann, osa võttis 35 külastajat. 

Seisuga 31.12.2023  on 105 huvitegevuse püsiosalejat (külastab päevakeskust vähemalt kord nädalas huviringi või muud tegevust).    

Juurdepääsetavuse valikud

Teksti suurus:Kontrast: