Päevakeskus Kalda

Kinnitatud
Päevakeskus Kalda
31.01.2019. a juhataja käskkiri nr 12

Tasuline 2-poolne koduteenuste osutamise leping nr

Päevakeskus Kalda, Kaunase pst 22, Tartu, juhataja Annika Sõna isikus /edaspidi päevakeskus/, kes tegutseb põhimääruse alusel ja _____ /edaspidi klient/, keda nimetatakse edaspidi poolteks, leppisid kokku alljärgnevas:

1. Lepingu objekt
Lepingus lepivad poole kokku koduteenuste osutamise tingimused, poolte kohustused ja õigused.

2. Päevakeskuse kohustused ja õigused
2.1. Päevakeskus osutab kliendile koduteenuseid alates _____ kliendi kodus aadressil _____ ja väljaspool kodu Tartu linna piires.
2.2. Kliendile osutatakse koduteenuseid hooldusplaani alusel päevakeskuse poolt määratud hooldustöötaja poolt. Koduteenuste osutamise üle peetakse arvestust tunnitabelis.
2.3. Lisaks peetakse koduteenuste osutamise kohta kliendi kodus hoolduspäevikut, kuhu hooldustöötaja kannab:
1) hooldustöötaja tegevused kliendile koduteenuste osutamisel kuupäevaliselt ja ajaliselt;
2) hooldustöötaja poolt tehtud kliendi rahalised tehingud, sh kuupäeva, ettemaksuks saadud rahasumma, ostuarved. Ostuarve puudumisel kaupade maksumuse;
3) koduteenuse osutamiseks vajaliku info kliendi tervise, seisundi, toimetuleku kohta;
4) hoolduspäeviku kanded kinnitavad hooldustöötaja ja klient allkirjadega;
5) hoolduspäevik asub kliendi kodus.
2.4. Kliendi toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine toimub lähimast müügikohast.
2.5. Hooldustöötaja on kohustatud koheselt teavitama päevakeskuse sotsiaaltöötajat hooldusplaani täitmisel tekkinud probleemidest ja kliendi tervise probleemidest.
2.6. Hooldustöötaja on kohustatud koheselt teavitama päevakeskuse sotsiaaltöötajat varalistest suhetest kliendiga, mis ei ole seotud koduteenuse osutamisega.
2.7. Päevakeskus lahendab kliendi ja hooldustöötaja vahelised lahkarvamused 10 päeva jooksul, arvates nende teadasaamisest.
2.8. Päevakeskuse sotsiaaltöötaja kontrollib hooldustöötaja tegevust vahetult kliendi kodus.
2.9. Päevakeskuse töötajad hoiavad klienti puudutavat informatsiooni konfidentsiaalsena.

3. Kliendi kohustused ja õigused
3.1. Klient vastutab päevakeskusele esitatud andmete õigsuse eest, mis on vajalikud koduteenuste vajaduste hindamiseks, hoolduslepingu sõlmimiseks ning hooldusplaani tegemiseks.
3.2. Klient kohustub koheselt teavitama päevakeskuse sotsiaaltöötajat hooldustöötajaga tekkinud lahkarvamusest.
3.3. Klient on kohustatud suhtuma hoolikalt hoolduspäevikusse ja tunnitabelisse, hoidma ning kindlustama selle säilimise. Klient on kohustatud säilitama hoolduspäevikut oma kodus 1 kuu pärast viimase sissekande tegemist.
3.4. Klient on kohustatud tellitud kaupade, vajalike teenustööde ja muude rahaliste tehingute korral tegema hooldustöötajale rahalise ettemakse.
3.5. Kliendil on õigus täpsele tasaarveldusele raha osas, mis ta tegi hooldustöötajale ettemaksena.
3.6. Klient peab tagama hooldustöötajale kokkulepitud ajal sissepääsu, klient teatab kodust eemalolekust koheselt piirkonna sotsiaaltöötajat (va kliendist mittesõltuvad asjaolud nagu ootamatu viibimine tervishoiuasutuses).
3.7. Klient peab tagama hooldustöötajale ohutu töökeskkonna, kokkulepitud ajal sissepääsu ja ostma vajalikud töövahendid (koristus-, hooldus-, põetus- ja invatehnilised vahendid) koduteenuste osutamiseks.
3.8. Klient on kohustatud vajadusel korraldama putukate ja kahjurite tõrjet oma kodus.
3.9. Klient aitab kaasa koduteenuste osutamisele ja käitub hooldustöötajaga viisakalt ning väärikalt.
3.10. Kliendil on õigus teatada igast hooldustöötaja eksimustest ja väärkäitumistest piirkonna sotsiaaltöötajale.
3.11. Kliendil on õigus austavale ja võrdsele kohtlemisele, õigus avaldada arvamust, esitada soove ja pretensioone.
3.12. Kliendil on õigus keelduda teenustest ja protseduuridest. Hooldustöötaja teavitab hooldusplaanis kokkulepitud koduteenuste kliendipoolsest keeldumisest koheselt sotsiaaltöötajat.

4. Lepingu maksumus
4.1. Koduteenuste tunnihind on 6,00 (kuus eurot) eurot. 30 minuti maksumus on 3,00 (kolm eurot) eurot. Koduteenus ei ole käibemaksuga maksustatav. Tunnihind on kinnitatud Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiu osakonna otsusega nr O-16-0082, 4.11.2016. a.
4.2. Koduteenuste eest tasutakse tunnitabelis märgitud tundide kogusumma alusel. Tunnitabel allkirjastatakse igal teeninduspäeval hooldustöötaja ja kliendi poolt.
4.3. Tunnitabelis märgitakse hooldustöötaja poolt saabumise- ja lahkumise kellaaeg. Koduteenus fikseeritakse 30 minutilise täpsusega. Väikseim arveldusühik, mille eest tasu võetakse on 30 minutit. Väljaspool kliendi kodu tehtavaid toiminguid sh toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine arvestatakse teenuse aja sisse.
4.4. Punkt 3.6. mittetäitmine toob kaasa 30 minutilise teenusaja lisamise kuu teenustundidele.
4.5. Päevakeskus esitab kliendile arve:
postiaadressile _______
e-postile ___________
isiklikult ____________ järgneva kuu 10. kuupäevaks.
4.6. Klient kohustub tasuma osutatud koduteenuste eest esitatud arve viie tööpäeva jooksul.
4.7. Koduteenuste tunnitasu muutumine vormistatakse lepingu lisana.

5. Lepingu tähtaeg, lõppemine ja lõpetamine
5.1. Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib tähtajatult/kuni _____ ajaks.
5.2. Leping lõpeb kliendi elama asumisel väljapoole Tartu linna, ööpäevaringsesse hoolekandeasutusse või kliendi surma korral.
5.3. Päevakeskusel on õigus lepingu lõpetamiseks teatades sellest klienti kirjalikult kui:
5.3.1. klient ei täida lepinguga võetud kohustusi;
5.3.2. kliendi agressiivne, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine teeb võimatuks teenuste osutamise;
5.3.3. kliendi koduteenuste vajaduse hindamise tulemusel selgub, et klient ei vaja toimetulekuks koduteenuseid;
5.3.4. kliendi poolt valeandmete esitamise korral lepingu sõlmimisel;
5.3.5. klient ei ole tasunud arvet arve saamise kuu jooksul.
5.4. Kliendil on õigus leping üles öelda ennetähtaegselt igal ajal.

6. Muud tingimused
6.1. Kõik lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse kokkuleppeliselt läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused seadusandluses sätestatud korras.
6.1.1. Kliendi kaebused menetletakse vastavalt asutuses kehtestatud kaebuste ja ettepanekute töökorrale. Kaebuste ja ettepanekute töökord on kättesaadav paberkandjal sotsiaaltöötajate juures kohapeal, loetav asutuse koduleheküljel ja asutuse stendil Kaunase pst. 22. Kliendil on õigus nõuda paberkandjal kaebuste ja ettepanekute töökorra koopiat.
6.2. Muudatused ja täiendused lepingule vormistatakse kirjalikult kahes eksemplaris.
6.3. Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, Päevakeskus Kaldale, kliendile.

Annika Sõna
juhataja

Päevakeskus Kalda

Juurdepääsetavuse valikud

Teksti suurus:Kontrast: