Päevakeskus Kalda

Kinnitatud
Päevakeskus Kalda
31.01.2019. a juhataja käskkiri nr 12

Koduteenuste osutamise leping nr

Päevakeskus Kalda, Kaunase pst 22, Tartu, juhataja Annika Sõna isikus /edaspidi päevakeskus/, kes tegutseb põhimääruse alusel ja kodanik ________ /edaspidi klient/, keda nimetatakse edaspidi poolteks, leppisid kokku alljärgnevas:

1. Lepingu objekt
Lepingus lepivad Pooled kokku koduteenuste osutamise tingimused ja poolte kohustused ja õigused.

2. Päevakeskuse kohustused ja õigused
2.1. Päevakeskus kohustub kliendile osutama koduteenuseid alates ____ kliendi kodus aadressil _______ ja väljaspool kodu Tartu linna piires.
2.2. Koduteenuste määramiseks viib päevakeskuse sotsiaaltöötaja läbi hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testi isiku elukohas. Hindamise järgselt koostatakse hooldusplaan, millega määratakse kindlaks osutatavad koduteenused, nende maht ja sagedus, hooldustöötaja ja teiste taotlejat abistavate isikute poolt osutatavad abistamistoimingud.
2.3. Päevakeskuse sotsiaaltöötaja teostab korduvhindamise ja muudab vajadusel hooldusplaani lähtuvalt isiku vajadusest, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.
2.4. Lepingu lahutamatuks osaks on hooldusplaan (lisa).
2.5. Päevakeskuse sotsiaaltöötaja määrab koduteenuste osutamiseks hooldustöötaja (d).
2.6. Päevakeskuse sotsiaaltöötaja avab kliendi elukohas hoolduspäeviku, mis kajastab:
2.6.1. hooldustöötaja konkreetseid tegevusi kuupäevaliselt;
2.6.2. kliendi rahalisi tehinguid – hooldustöötaja märgib tehingu kuupäeva, kliendilt ettemaksuna saadud rahasumma, lisab ostuarve(d). Ostuarve puudumisel (näiteks turukaup) kirjutab hoolduspäevikusse kaupade maksumuse;
2.6.3. kliendi erakorraliste olukordade kirjeldusi;
2.6.4. hoolduspäeviku kanded kinnitavad hooldustöötaja ja koduteenuse saaja allkirjadega;
2.6.5. hoolduspäevik asub kliendi kodus.
2.7. Hooldustöötaja on kohustatud teostama toiminguid vastavalt kliendi hooldusplaanile.
2.8. Toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine toimub lähimast müügikohast.
2.9. Hooldustöötaja on kohustatud koheselt teavitama päevakeskuse sotsiaaltöötajat hooldusplaani täitmisel tekkinud probleemidest ja kliendi tervise probleemidest.
2.10. Hooldustöötaja on kohustatud koheselt teavitama päevakeskuse sotsiaaltöötajat varalistest suhetest kliendiga, mis ei ole seotud koduteenuse osutamisega.
2.11. Päevakeskus lahendab kliendi ja hooldustöötaja vahelised lahkarvamused 10 päeva jooksul, arvates nende teadasaamisest.
2.12. Päevakeskuse sotsiaaltöötaja kontrollib hooldustöötaja tegevust vahetult kliendi kodus.
2.13. Päevakeskuse sotsiaaltöötaja ja hooldustöötaja on kohustatud hoidma klienti puudutavat informatsiooni konfidentsiaalsena.

3. Kliendi kohustused ja õigused
3.1. Klient vastutab päevakeskusele esitatud andmete õigsuse eest, mis on vajalikud hoolekandeteenuste vajaduste hindamiseks, hoolduslepingu sõlmimiseks ning hooldusplaani tegemiseks.
3.2. Klient kohustub koheselt teatama päevakeskuse sotsiaaltöötaja hooldustöötajaga tekkinud lahkarvamusest.
3.3. Klient on kohustatud suhtuma hoolikalt hoolduspäevikusse, hoidma ning kindlustama selle säilimise. Klient on kohustatud säilitama hoolduspäevikut oma kodus 1 kuu vältel pärast viimase sissekande tegemist.
3.4. Klient on kohustatud andma hooldustöötajale külastuspäeval toiduainete vms tellimuse ette järgmiseks külastuspäevaks.
3.5. Klient on kohustatud tellitud kaupade, vajalike teenustööde ja muude rahaliste tehingute korral tegema hooldustöötajale vajalikud rahalised ettemaksed.
3.6. Kliendil on õigus nõuda täpset tasaarveldust nende rahaliste vahendite osas, mis ta tegi hooldustöötajale ettemaksena.
3.7. Klient peab tagama hooldustöötajale ohutu töökeskkonna, kokkulepitud ajal sissepääsu ja soetama vajalikud töövahendid (koristus-, hooldus-, põetus- ja invatehnilised vahendid) koduteenuste osutamiseks.
3.8. Klient on kohustatud vajadusel lubama putukate ja kahjurite tõrjet kliendi kodus.
3.9. Klient aitab kaasa koduteenuse osutamisele ja käitub hooldustöötajaga viisakalt ning väärikalt.
3.10. Kliendil on õigus teatada igast hooldustöötaja eksimusest ja väärkäitumisest piirkonna sotsiaaltöötajat.
3.11. Kliendil on õigus austavale ja võrdsele kohtlemisele, õigus avaldada arvamust, esitada soove ja pretensioone.
3.12. Kliendil on õigus keelduda teenustest ja muudest toimingutest.

4. Lepingu tähtaeg, lõppemine ja lõpetamine.
4.1. Käesolev leping jõustub selle allakirjutamise momendist mõlema poole poolt ja kehtib määratud ajaks __-__ /määramata ajaks.
4.2. Käesolev leping lõpeb kliendi elama asumisel teise omavalitsusüksuse territooriumile ja/või elama asumisel sotisaalhoolekande asutusse või kliendi surma korral.
4.3. Päevakeskusel on õigus lõpetada käesolev leping teatades sellest kirjalikult järgmistel juhtudel:
4.3.1. klient keeldub põhjendamatult käesolevas lepingus ettenähtud kohustuste täitmisest;
4.3.2. kliendi käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise (agressiivne, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms.);
4.3.3. kliendi olukord on paranenud määral, mis võimaldab kliendi toimetuleku ilma koduteenuste osutamiseta või leitakse kliendile sobivamad hoolekandeteenused;
4.3.4. kliendi poolt ebaõigete andmete esitamise korral lepingu sõlmimisel;
4.3.5. kliendil on õigus üles öelda käesolev leping ennetähtaegselt igal ajal.

5. Muud tingimused.
5.1. Kõik käesoleva lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse kokkuleppeliselt läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lähtuvad pooled kehtivatest seadustest, õigusaktidest, linnavolikogu ja linnavalitsuse määrustest.
5.1.1. Kliendi kaebused menetletakse vastavalt asutuses kehtestatud kaebuste ja ettepanekute töökorrale. Kaebuste ja ettepanekute töökord on kättesaadav paberkandjal sotsiaaltöötajate juures kohapeal, loetav asutuse koduleheküljel ja asutuse stendil Kaunase pst. 22. Kliendil on õigus nõuda paberkandjal kaebuste ja ettepanekute töökorra koopiat.
5.2. Päevakeskusel ei ole õigust anda käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi ja õigusi teistele isikutele ilma kliendi kirjaliku nõusolekuta.
5.3. Lepingu pikendamisel võib poolte kokkuleppel muuta käesoleva lepingu tingimusi.
5.4. Muudatused ja täiendused käesolevale lepingule vormistatakse kirjalikult kahes eksemplaris ning kirjutatakse alla poolte poolt.
5.5. Käesolev leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki osapool saab ühe.

Päevakeskus Kalda
75006724
Kaunase pst. 22
Tartu 50706
tel 746 1016

Annika Sõna                                                                  ___________________________
juhataja                                                                                             /kliendi nimi/

_________________________                       ___________________________
/allkiri/                                                                                                   /allkiri/

„ _____ “ __________ 20 _____ a.                  „ _____ “ __________ 20 _____ a.

Päevakeskus Kalda sotsiaaltöötajad:

[include-page id=\’/sotsiaaltootajad/annelinn-ulejoe\’]
[include-page id=\’/sotsiaaltootajad/ulejoe-annelinn\’]
[include-page id=\’/sotsiaaltootajad/karlova-tamme\’]
[include-page id=\’/sotsiaaltootajad/tahtvere-veeriku\’]

Juurdepääsetavuse valikud

Teksti suurus:Kontrast: