Kaebuste ja ettepanekute töökord. Rahulolu-uuring


PÄEVAKESKUS KALDA
KÄSKKIRI
Tartu

21.12.2016 nr 82

Kaebuste ja ettepaneku töökord.
Rahulolu-uuring.

Võttes aluseks Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse §-d 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 ning Päevakeskus Kalda kehtiva põhimääruse kinnitan alates 01.01.2017. a.:

1. Kaebuste ja ettepanekute töökord.

2. Klientide rahulolu-uuring.

/allkirjastatud digitaalselt/
Annika Sõna
Juhataja

 

KAEBUSTE JA ETTEPANEKUTE TÖÖKORD

1. Eesmärk
Töökorra eesmärgiks on reguleerida asutusele tehtud kaebuste ja ettepanekute menetlemist.
Kaebuste ja ettepanekute menetlemise eesmärgiks on tagada klientide ja nende pereliikmete ning koostööpartnerite kaebuste asjakohane ja objektiivne lahendamine, ettepanekute ja kaebustega arvestamine teenuste parendamisel ja tegevuste planeerimisel ning asutuse töötajatele avaldatud tunnustuse kogumine.

2. Ulatus
Töökord kehtib terves asutuses so koduteenuse ja päevakeskuse tugiteenuste (huvitegevus, massaaž, pesupesemine jm) osutamisel.

3. Vastutus
Kõik asutuse töötajad vastutavad kaebuste/ettepanekute lahendamisel vastavalt oma tegevusvaldkonnale.

4. Tegevuskirjeldus
4.1. Mõisted
Kaebus – kliendi, tema pereliikme või asutuse koostööpartneri avaldus teenusega rahulolematuse kohta.
Ettepanek või tunnustusavaldus – kliendi, tema pereliikme või asutuse koostööpartneri soovitus teenuse parendamiseks, samuti kiituse ja/või rahulolu avaldamine asutusele ja/või töötajale.
4.2. Kaebuste ja ettepanekute esitamine
Enne kaebuse esitamist selgitab klient võimalusel oma soove ja/või probleemi koduteenuse puhul sotsiaaltöötajale, huvitegevuse (huviringid) puhul huvijuhile ja terviseteenuse (massaaž, võimlemine jm) massöörile. Suulisele kaebusele püütakse leida koostöös asutuse töötajaga lahendus. Kui töötaja abiga lahendust ei leita, esitab klient kaebuse asutuse juhatajale kirjalikult. Kaebusi ja ettepanekuid võib soovi korral esitada ka otse asutuse juhatajale.

Kaebuse ja/või ettepaneku võib:
• kirjutada vormile „Kaebuste ja ettepanekute vorm“ (Lisa 1), vorm on kättesaadav asutuse sekretärilt, koduteenuse sotsiaaltöötajatelt ja asutuse koduleheküljelt; koduteenuse kliendil on õigus nõuda, et asutuse töötaja aitab tal kaebust kirjalikult vormistada;
• kirjaliku kaebuse võib koduteenusel saav klient anda teenindava hooldustöötaja või sotsiaaltöötaja kätte, panna posti. Asutuse postiaadress on: Kaunase pst. 22 Tartu 50706;
• saata elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna asutuse e-postile: pkkalda@raad.tartu.ee;
• saata asutuse kodulehekülje kaudu;
• avaldada kliendi tagasisidekaardil vastusena;

4.3. Kliendilt tagasisidekaardil vastusena esitatud kaebus/ettepanek registreeritakse tagasisideregistris (kliendi teenuste lehel).

4.4. Vabas vormis kirjutatud kaebusel peab olema esitaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja aadress, millele oodatakse vastust ning juhtumi sisu ja oodatav lahendus.
Anonüümseid kaebusi ei loeta kaebusteks ja need ei kuulu lahendamisele.

4.5. Kirjalikud kaebused registreerib asutuse sekretär või sotsiaaltöötaja dokumendihaldussüsteemis hiljemalt esitamisele järgneval tööpäeval ja edastab reeglina samal tööpäeval asutuse juhatajale, kes suunab kaebuse lahendamiseks ja vastuse projekti koostamiseks vastutavale töötajale

(huvijuht, massöör, sotsiaaltöötaja). Töötaja, kellel puudub juurdepääs GoPro-le edastatakse kaebus koos resolutsiooniga paberkandjal.
Töötaja, kellele suunatakse kaebus lahendamiseks, vaatab kaebuse läbi, kogub täiendavad andmed ning seletuskirjad, uurib välja kliendi kaebuse peamised põhjused. Kaebuse lahendaja koostab põhjust kõrvaldava tegevuskava ja vastuse projekti (vastuse vastavalt GoPro juurdepääsuõigustele dokumendihaldussüsteemis või paberkandjal) 10 tööpäeva jooksul.
Kui vastuse projekti asutuse juhataja heaks ei kiida, korraldab asutuse juhtaja täiendava andmete kogumise, arutelu ja vastuse korrigeerimise ning vastus väljastatakse peale vastuse projekti heakskiitmist mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest. Vastuse allkirjastab asutuse juhataja.
Asutus tagab kaebuses sisalduvate delikaatsete isikuandmete kaitse.

Kui kaebuse esitaja ei ole rahul asutuse juhtkonna selgituse ja lahendusega, on tal õigus pöörduda asutuse teenuste üle järelevalvet teostavate asutuste poole:
Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiu osakond Raekoja plats 3 Tartu, sto@raad.tartu.ee, 730 5200, 730 5212, info@tartu.maavalitsus.ee;
Õiguskantsleri kantselei Kohtu 8, Tallinn 15193, info@oiguskantsler.ee, tel 6938404;
Kohtusse, kasutades vajadusel riigi õigusabi, lisainfo justiitsministeeriumi koduleheküljel www.just.ee.

5. Lisad
Lisa 1 Kaebuste ja ettepanekute vorm
Lisa 2 Kaebuste ja ettepanekute register
Lisa 3 Juhend

6. Viited
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus
Päevakeskus Kalda töökorralduse reeglid
Kliendi tagasisidekaart
Koduteenuste tagasiside register