Päevakeskus Kalda

\"\"

TARTU LINNAVALITSUS
SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKOND

OTSUS

Tartu

05. aprill 2016. a. nr O-16-0032

Päevakeskus Kalda tugiteenuste hindade kehtestamine


Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tartu Linnavalitsuse 26. novembri 2013. a määruse nr 19 \”Volituste andmine linnavalitsuse osakonna juhatajale osakonna haldusalas tegutseva linnavalitsuse hallatava asutuse teenuse hinna kehtestamiseks\”, Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

otsustab:

1. Kehtestada alates 25. aprillist 2016. a Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Päevakeskus Kalda teenuste hinnad järgmiselt:
1.1. maniküür 4,00 eurot;
1.2. pediküür 7,00 eurot.

2. Käesoleva otsuse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub 25. aprillil 2016. aastal.

Sirje Kree
Juhataja